NÄR NU SAMHÄLLET i väst går in i den fas där fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med förnyelsebar energi så går också samhället in i en fördjupad hållbarhetskris... Det är inte en lösning och en väg mot hållbarhet som presenteras av beslutsfattare och producenter, det är en fortsatt väg mot kollaps!

När en överpopulation av människor nu ska ställa om sin energiproduktion från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor och samtidigt utan att införa besparingsåtgärder, ska ersätta den brutala  överanvändningen av energi som gjorts möjlig genom uttaget av de fossila energiresurserna, så innebär det ytterligare ökade påfrestningar på ekosystemen...
Det är främst det faktum att bioenergi kräver mer markareal än vad fossila bränslen gjort som är problemet. Bergolja handlar mest om ett hål i marken och ett raffinaderi, men bioenergi handlar om stora jordarealer som måste tas i anspråk för att främställa den. Vare sig det handlar om åker- eller skogsmark så innebär energi från biomassa, från sol- och vind, att ökade arealer måste tas i anspråk. Eftersom hela jorden redan är överexploaterad så finns det inte mer jordareal att ta till. All mark används redan och vi har under industrialiseringen redan huggit ner mer än 400 miljoner hektar skog för att bruka jorden och odla mat  och andra jordbruksprodukter. Vi har nu bara 1,2 hektar per Capita i genomsnitt på hela jorden till förfogande... Jorden är redan överexploaterad!

En personbil, en modern sådan som förbrukar 0.3 liter per mil skulle om den drivs med rapsolja göra anspråk på ungefär 0,5 hektar för en genomsnittsanvändning per invånare om 650 mil per år.  Om vi antar att en bil delas på två personer så innebär det att ungefär en fjärdel av den tillgängliga arealen måste användas bara för att producera energi till personbilstransporten. Det blir ännu större skogsareal om bilen drivs med HVO... Det är förstås inte möjligt, resurserna finns helt enkelt inte där... och dessutom så har vi redan idag en situation där 6 miljarder inte har råd att ha en bil.  Att ha bil är en lyx för några få på den här planeten...
Om bilen drivs helt och hållet med el så behövs  en ökning av elproduktionen. Var ska den tas ifrån när vi redan har en överansträngd elanvändning? Det olösta miljöproblemet med elbilar är batterierna. Ingen vet hur man ska försörja en elbilspark med batterier och ändå satsar man för fullt på en framtid med elbilar!
Om bilen drivs med enbart biogas så behövs hela Sveriges åkerareal om 3 miljoner hektar åkermark för att producera denna biogas.

När fjärrvärme ska produceras från bioenergi så kräver det en väsentlig ökning av jordareal. Var ska den tas ifrån? Det har man inget svar på och ändå bygger man ut fjärrvärmen för fullt som om det vore ett hållbart alternativ...

- Visst, det finns några resurser kvar. Vi kan hugga ner hela Amazonas och några tropiska regioner i Afrika och Polynesien... Vi kan också förmodligen effektivisera de redan befintliga markanspråken, men konsekvenserna kommer oundvikligen att innebära  ökade problem i ekosystemen...

Energidebatten har sen 1960-talet varit felfokuserad genom att koncentrera sig på energikällorna istället för på energianvändningen. Det går lika bra att förstöra planeten med förnyelsebara energikällor som fossila. Orsaken till fokuseringen är att det är produktionsintressen och kapital som styr utvecklingen mot vinstintressen som leder till att man INTE vill se energibesparingar och hållbarhet, men istället omsättning och tillväxt som ger möjlighet till spekulation och vinstuttag för några få personer.


I VANLIG ORDNING så fattar politiker, beslutsfattare och producenter beslut om målsättningar utan att överhuvudtaget göra en analys om förutsättningarna på förhand och överväga utsikterna för konsekverna av målen... Det borde vara en självklarhet för alla bildade människor att förstå de vetenskapliga grunderna för att utföra såna analyser och förmodligen klarar en elev i grundskolan ganska väl av att göra det  och leverera en rimlig konsekvensbeskrivning...
Orsaken till att man INTE klarar av uppgiften är kanske främst beroende på att man lever kvar i en föreställning om att världen är oändlig och att det bara handlar om att hämta nya resurser ur systemet. Det är en föreställning vars verklighetsbakgrund upphörde att gälla för mer än hundra år sedan!

Omställningen till förnyelsebara energikällor innebär en ny fas i civilisationen och det betyder ett stort steg in i den verkliga kollapsen. Det är nu vi kommer att få se de verkligt allvarliga effekterna av överpopulation och överkonsumtion.