ECOLOGICAL FOOTPRINT skapades av forskare i USA, bl.a. Wackernagel, och som redovisar människans överförbrukning av resurser, visar på att man i Västvärlden och länder som USA och Sverige, använder ca 10 gånger mer resurser än vad planeten kan regenera. Totalt för hela världen så så är användningen ca 1,6 ggr tillgångarna.
Eco Footprint Organisation menar att vi behöver nå en nivå av 1 ggr användning av resurser jämfört med vad som kan produceras för att uppnå hållbarhet…

Låt oss nu anta att vi i Västvärlden nu sänker vår användning till den nivån och att den del av världen som ligger under den nivån höjer sin nivå till densamma… Detta skulle då innebära att vi  totalt och globalt sett befinner oss på en nivå av resurs- och energianvändning som är ungefär densamma som vi har idag. Har vi därmed löst problemen och kommit i balans med jordens resurser?

EcoFootprint tar tyvärr inte hänsyn till principen om återväxt, som inte medger att vi kan ta ut hela återväxten för oss själva om kommande generationer ska ha tillgång till samma resursuttag. För att uppnå en hållbarhet inom ekosystemen så måste människan anpassa sig till återväxten. Det som Ecological Footprint hänvisar till är att männsikan tar ut 100% av återväxten ur systemet. Det är inte möjligt om man vill bibehålla en fortsatt återväxt och fortsatta möjligheter för kommande generationer att leva på planetens resurser. Bara en mycket liten del kan tas ut ur systemet för eget bruk av en individ, eller av en arts hela population.

Den individuella energianvändningen kan sänkas med en faktor 10 i den del av världen som använder mest resurser, det är också möjligt genom att leva enklare och bättre liv. Vill man ha jämlikhet på jorden så innebär det att den stora majoriteten av jordens befolkning kommer att öka sin energianvändning upp till samma nivå. Vi är då kvar på samma totala nivå av energianvändning och resursuttag ur ekosystemet som vi hade från början.

Det är bara möjligt att minska den totala påverkan på ekosystemet som människan idag orsakar om populationen av människor minskar med en faktor av minst 100.

Ekvationen är tämligen enkel: Energi totalt = Energi individuellt x antal individer.

 

LÄNKAR:

Ecological Footprint
The Population Bomb (Paul Elrich)
Full House (Lester Brown)
Sustainability (Leslie Paul Thiele)
Sustainability (Margaret Robertson)