I ovanstående bild visas utsikten från Station Lundas veranda. Där ser man bara åker och skogsholmar, man kan ana fordonen på E4:an. Bullerstörningarna som hörs i bifogad inspelning kommer alltså från källor längre bort än 1 km!! Det betyder att störningarna i det här exemplet täcker ett område på ca 5 km2. Det tycker miljöförvaltningen är något man får leva med. När dessa störningar från byggplatser och motorväg inte är de enda så innebär det att bullerstörningar från motorcyklar, från helikoptrar, flygplan, traktorer, militärövningar, jakt etc. utgör en närmast permanent matta av bullerstörningar spridda över hela dygnet.

MILJÖVÖRVALTNINGEN I UPPSALA KOMMUN har ansvar för miljöstörningar. Förra året gjordes flera hundra anmälningar om bullerstörningar. Allt ifrån gatubuller, till utomhuskonserter och byggbuller.
Miljöförvaltningen hanterar dessa ärenden genom att ignorera de flesta. Några hanteras och då kan det till exempel innebära att man svarar bulleranmälaren. En utomhuskonsert som hörs inomhus med stängda dörrar och fönster ca 8 km från konsertarenan är det rimligt? Nja, miljöförvaltningen svarar att de har satt en gräns på 100 db vid konsertplatsen. Det är så högt att det finns risk för hörselskada! Miljöförvaltningen som gett tillstånd för konserten kontrollerar själv inte ljudnivån, det överlåter man till konsertarrangören. När konsertarrangören svarar att man inte har utrustning att mäta bullret med, så nöjer sig Miljöförvaltningen med det svaret och lägger ner ärendet...

Buller från byggplatser blir alltmer påtagligt eftersom det byggs enormt mycket i Uppsala stad. Man ökar tempot med att bygga allt fulare och allt meningslösare och alltmer ohållbara byggnader, lokaler och bostäder. Detta trots att man påstår att man strävar mot en hållbar utveckling, men en hållbar utveckling förutsätter byggstopp!
Bullerstörningar, ljusstörningar ignoreras. På sin höjd så avlägger handläggaren av en bulleranmälan från en byggplats ett platsbesök, denne pratar kanske också med byggansvarig. Sen är det färdigt och man lägger ner ärendet. Inga åtgärder.
Pålningsarbeten försiggår mitt i staden inom bostadsområden. Det är kanske den mest enerverande störningen av alla. Pålningshammare dunkar med metalliska slag i snabb takt. Ljudet hörs milsvitt omkring. Man startar ofta redan kl. 07.00 på morgonen vilket är okristligt tidigt för många människor. Under vinterhalvåret är det fortfarande mörkt och natt då.
Pålning är  vare sig nödvändig eller önskvärd. Huvudorsaken till pålning är att man bygger på fel plats där marken inte tillåter byggnader. Men det finns också andra lösningar för att bygga husgrunder med. Det finns skruvpålar som inte sprider byggbuller, det finns metoder att gräva och gjuta etc. Men Uppsala Kommun sätter omsättning och tillväxt i första rummet. Allt annat får flytta på sig. Man ignorerar sociala konsekvenser av att folk får sin sömn störd av buller eller får sin trivsel störd av fula byggnader eller blir bländade av dåligt planerade ljusanordningar. Miljöförvaltningen förvaltar inte miljön. Man förvaltar tillväxt och omsättning.

När det gäller buller från motorväg E4 som passerar öster om Uppsala, så hänvisar man till Trafikverket, när det gäller störningar från Ärna flygplats där man i staden utkant för militärövningar med skarpa vapen som hörs över hela staden, samt flygövningar med jetplan som bullrar så husen skakar i staden, så hänvisar man till militären. När det gäller störningar från Arlanda flygplats så hänvisar man också vidare. Miljöförvaltningen gör minst möjligt för att åtgärda och förebygga miljöstörningar, och mest möjligt för att slippa ansvar.

Om Uppsala Kommuns Miljöförvaltning vore värd namnet, nämligen en kommunal inrättning för att värna om miljö i alla dess aspekter så skulle man inte bara vidta kraftfulla åtgärder för att få bort allt buller, men man skulle också föreslå kommunledningen åtgärder. T.ex. så ska förstås pålning med pålningshammare vara förbjudna, det ska ingå  som en förutsättning i bygglovet från början. Vidare ska utomhusbelyning begränsas till ett minimum och får naturligtvis inte störa grannar. Miljöförvaltningen  ska också försvara naturintressen och parkmiljöer, eftersom de är en del av människors social miljö. Förvaltningen skulle också värna om ekologisk hantering av avfall.
Inget av dessa villkor uppfyller Uppsala Kommuns Miljöförvaltning. Tvärtom så motarbetar man dom.

Tystnad och rätten till en ostörd bomiljö är en av förutsättningarna för en social välfärd och en hållbar miljö. Det är hög tid att sätta nya och hållbara gränser för att värna om dessa förutsättningar. Inför nolltolerans för störningar och värna om hemfriden!

 

____________

I ovanstående nämnda bullerstörning av pålningshammare på Station Lunda så fortsätter störningarna som nu pågått "tillfälligt" i mer än två veckor. Miljöförvaltningen har svarat följande:

Hej,
Miljöförvaltningen har tagit del av dina inspelningar av pålningsarbeten ca 1 km från din bostad.
I ärenden som dessa utgår vi från bullerriktvärden från naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/
Generellt tillåts högre bullernivåer från byggarbeten än från andra typer av källor pga att de är tillfälliga störningar det handlar om.

Bullrande arbete bör ske dagtid för att minska störningarna.
Om du preciserar vilken byggarbetsplats det gäller så kan jag kontakta byggherren i ärendet.

Med vänlig hälsning
Olof Öhlund
Hälsoskydd, Miljöförvaltningen

Svaret i sig är ett vittnesmål om att Miljöförvaltningen fullständigt ignorerar miljöstörningar. Hade man haft det minsta intresse av att uppfylla förvaltningens syfte att förvalta kommunens miljö, så borde man förstås åkt ut till den specificerade platsen för anmälan. Efter att man konstaterat bullerstörningen så skulle man ha meddelat byggherren att man omedelbart måste upphöra med störningarna. Därefter skulle man ha meddelat Stadsbyggnadsförvaltningen om att noggrant införa i alla bygglov, att pålningsarbete med pålningshammare EJ är tillåten pga de höga bullernivåerna. Det är inte svårare än så.
Istället så ägnar sig Miljöförvaltningen åt att gömma sig bakom ridåer som man väljer för att gynna byggandet och tillväxten och därmed miljöstörningarna så mycket som möjligt...  Det ska också påpekas att en kommun själv väljer vilken nivå man vill ha på miljöhänsyn. Uppsala Kommun väljer att ha den lägsta möjliga nivån. Man söker ständigt ursäkter för att INTE åtgärda miljöproblem.
Miljöförvaltningen förvaltar tillväxt och omsättning, inte miljö!

 

LÄNKAR:
Uppsala Miljöförvaltnings information om buller
Naturvårdsverket - Buller
Norm Lunda - Buller