Inomhus                                 0 db
Inom Hemfridszon*     10 db  (temporär störning, dvs maximalt pågående under 30 minuter per månad.)

*(Hemfridszon definieras här som 70 meter radie från enskilt bostadshus, en lägenhet i staden har bara ytterväggarna som gräns för hemfridszonen)

Störningsnivåerna gäller 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Buller definieras som ljud orsakat av mänsklig aktivitet.  Åska eller ljudet av en fors eller ett vattenfall eller ljud som orsakas av andra naturfenomen räknas alltså inte som buller.
Var och en har rätt till fullständig tystnad inom sina väggar, dvs i sin bostad. Nolltolerans råder alltså i princip. Överseende kan man endast ha för mycket temporära störningar (enstaka ljud eller pågående maximalt 5 minuter).

Det mesta av mänskligt orsakat buller kommer från användning av maskiner. Maskiner kan i princip tillverkas så att de blir mycket tysta. Fordonsmotorer behöver inte vara störande och ska uppfylla de regler som gäller för personbilar idag, dvs 50 db vid källan. Många bullerstörningar kommer som effekt av maskinanvändningen. Buller från en helikopter kommer t.ex. inte från motorerna, utan från rotorns påverkan på luften. På samma sätt uppstår ljud från en pålningsmaskin inte från motorn som driver den, utan från de ljud som uppstår när hammaren slår mot ett annat föremål.
Den enkla definitionen på buller ovan tar inte hänsyn till om ljudstörning uppkommer direkt eller indirekt från en maskin, det är det ljud som uppstår pågrund av maskinen som definieras som ljudstörning.

Dagens definitioner på bullerstörningar är fullständigt oacceptabla, då de innebär alldeles för höga toleransvärden. Man ska inte riskera hörselskada, eller behöva bli utsatt för lågfrekventa ljud som skakar huset för att bli ansedd som störd. Inte heller är högre bullerstörningar dagtid acceptabla. Många människor arbetar med nattarbete i dagens samhälle och behöver sova dagtid. Det är en rättighet att få ha fullständig tystnad i sitt hem 24 timmar om dygnet och under hela året. Alla ljudstörningar som inkräktar på hemfridzonen innebär ett hemfridsbrott och ska behandlas som ett sådant.
Definitionen på bullerstörning är att det är en oönskad störning som inkräktar på hemfridszonen. Det är den som blir störd som avgör om det är störande eller inte, inte den som orsakar bullerstörningen.

Ljud som når utanför det tomt- eller hemfridsområde som det uppstår inom är att betrakta som inkräktande på annans område. Det är inte acceptabelt. Man har bara rätten att skapa ljud inom det område som man har laglig rätt för. Når ljud utanför det området så måste man ha särskilt medgivande för intrång på annans område för att det ska vara legalt, detta på samma sätt som att man måste ha tillstånd för att i övrigt göra anspråk på annans mark.