Globala förutsättningar och mål för hållbarhet

0) Planetens ekosystem och dess välmående måste sättas i första rummet. De förnyelsebara resurserna som solenergi, kan användas nästan obegränsat, medan de ändliga måste hanteras mycket sparsamt och i princip bara nyttjas om de kan recirkuleras med mycket små förluster. Det är ekosystemen som är förutsättningar för allt liv inklusive människans. Utan att det fungerar och genererar nya resurser så är vi och många andra varelser på planeten dödsdömda. Mänsklig produktion och konsumtion liksom mänsklig population, och all mänsklig aktivitet, måste underkasta sig ekosystemens välmående och regenererande. Det är ekosystemen som bestämmer hur mycket vi kan ta ut ur planetens tillgångar, inte efterfrågan av dom.

1) En population av Homo Sapiens som inte är större än att jorden klarar av att hålla den på ekologiskt hållbar nivå. En rimlig gräns skulle kunna vara 100 miljoner på planeten. Resiliens och hållbarhet ökar med minskad population. Idag är vi ca 10-100 ggr för många på den här planeten.
Det här är den viktigaste förutsättningen, utan att den är uppfylld blir i princip alla övriga miljöåtgärder verkningslösa eller direkt kontraproduktiva.

2) Individens påverkning av miljön måste balanseras. Den totala påverkningen på omgivningen kan uttryckas i Energi eftersom energianvändningen står i direkt proportionellt förhållande till miljöpåverkningar. ETot= Eind x P. (Den totala energianvändningen är produkten av faktorerna Individuell energianvändning och populationsstorlek).
Den individuella energianvändningen måste minimaliseras. Strävan ska alltid vara att använda så lite extern energi som möjligt.

3) Teknik måste ha en stor kvot av nytta i förhållande till miljökostnad. Teknik innebär alltid en miljökostnad och den bör därför minimeras till yttersta nödvändighet. Mänskligt arbete kan ofta ersätta mycket av tekniken bör i första hand användas och gynnas. Ingen maskin är så effektiv som människan själv och människan får i måttliga mängder ökad hälsa och välmående som konsekvens.

4) Balanserad växt. Tillväxt som är den största orsaken till klimat- och hållbarhets problemen som uppstått för människan måste upphöra som målsättning och ersättas med återväxt som är nödvändigheten för fortsatt existens. För att uppnå balans är det idagens läge fråga om nerväxt för att nå till en balanserad nivå.

5) Produktionen, dvs arbete och tillverkning måste vara nyttoinriktad. Den ska generera samhällsnytta i reell betydelse. Dvs. inte bara en påstådd nytta i bemärkelse att något är roligt eller gott eller ger stora vinster för producenten, utan att den bevisligen och verifierbart kan påstås leverera något som det finns behov av för människor, som är gynnsamt för människor och som genererar minsta möjliga miljöbelastning.

6) Ett ekonomiskt system behöver införas som motverkar spekulation och vinstmålsättningar eftersom den nuvarande spekulationsekonomin med tillväxt och vinstintresse som målsättning motverkar en hållbar utveckling. Istället behövs ett ekologiskt baserat ekonomiskt system som gynnar nyttoproduktion av varor och tjänster. Ekonomin ska också vara ett servicesystem för medborgaren. Bankkonton och transaktioner ska vara kostnadsfria och utgöra en samhällsservice som finansieras och styrs med gemensamma medel, dvs statliga skattemedel.

7) Resurserna på jorden ska användas efter jordens möjlighet att återproduceras dessa. Det är biologin som ska bestämma hur mycket vi tar ut ur ekosystemet, inte efterfrågan eller vinstintressen. Fossila bränslen och andra fossila resurser som kalk, fosfor, koppar, järn, bauxit, lithium osv. ska bara användas om man kan tillgodose en kontinuerlig fortsatt användning inom överskådlig tid (närmast oändlig). Mineraler mm. måste alltså återanvändas i stort sett oändligt när de väl har utvunnits ur jordskorpan. Nya tillgångar uppstår inte inom överskådlig tid. Alternativa produkter, som biologiskt framställda polymerer kan vara alternativ till de ändliga resurserna i jordskorpan.

 

____

 

GSA kräver till skillnad från FN:s 17 globala mål en radikal omställning. Fn:s mål är kompromissade med fortsatt tillväxt och produktion. De är så ytligt formulerade att man kan tolka det som att målen redan är uppnådda. GSA  kräver den förändring som är nödvändig för att uppnå en hållbar utveckling.

 

Länkar:
FN:s globala mål