Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta
- artikel som publiceras på SLU:s hemsida som nyheter den 5 oktober 2021.

Det är två punkter i SVT dokumentären “Slaget om skogen” som SLU offentligt kommenterar i artikeln.
SLU:s uttalande börjar med en förklaring om hur viktigt det är att fakta blir rätt, så att politiker och beslutsfattare får rätt underlag.
Sen fortsätter man med att rapportera sina synpunkter på vad som är fakta, vilka i sig är fullständigt felaktiga och förvrängda. Station Lunda har följt den här debatten om skogen, och den tycks inte bli bättre. Det förvånar inte Station Lunda att SLU ljuger sveriges skattebetalare rakt i ansiktet. Svarta lögner har blivit vardag inom media, både inom den offentliga såväl som privata sektorn av industri, företagande och forskning.
Varför SLU går ut med ett uttalande om skogen som är fel från början till slut och som alltså måste betraktas som en uppsåtlig lögn, är oförklarat, men tydligen är opinionsbildningen inom skogsdebatten nu så kraftig, att SLU känner att man måste agera för att dämpa en opposition som strävar mot en hållbar utveckling av skogsbruket. Man räddar förstås inte sitt eget skinn, utan tvärtom så utmärker man sig på ett extraordinärt sätt som både klimatbov, motståndare till en hållbar utveckling, faktaförvrängare samt tar politisk ställning på ett sätt som ett statligt universitet inte ska göra.

Det blir allt tydligare att SLU står på den degenerativa sidan av det svenska skogsbruket och ljuger om siffror och statistik, hållbarhet och miljö tillsammans med skogsindustrin och skogsägarna...
SLU påstår att man vill ha korrekta fakta men levererar själv i samma artikel felaktiga fakta. Den här typen av uppsåtlig desinformation blir allt vanligare i media. Det betalar sig tydligen att ljuga, och det är inte straffbart att göra så, även om man representerar ett universitet som finansieras av skattebetalarna.
Att SLU:s länkar inte är tillgängliga för medborgare, är också ett intressant perspektiv. Man försöker helt enkelt att använda sin auktoritet till att lura både beslutsfattare och medborgare. Uppsåtet är uppenbart att lägga locket på...

 

Här följer SLU:s uttalande i artikeln, den röda texten som följer är Station Lundas korrigeringar:

1)
I ett av programmen (4_klimatbråket) påstås att skogsbruket årligen släpper ut 80 miljoner ton koldioxid. Denna siffra avviker mycket kraftigt från den siffra för LULUCF-sektorn som beräknas enligt IPCCs metodik. Den senare anger att trädbiomassa på skogsmark årligen tar upp ca 34 miljoner ton koldioxid, netto, från atmosfären och i den siffran ingår såväl tillväxt som avgång genom avverkning och naturlig avgång.

Siffran 80 miljoner kubikmeter CO2 som nämns i programavsnittet "4_klimatbråket ", gäller vad som inte räknas med i statistiken. På kort sikt så bidrar kalhyggen till ökade CO2 utsläpp, dessutom så ökar antalet skogsprodukter som går mer elle mindre direkt till förbränning eller kompostering, dvs, förpackningsmaterial och ökad omsättning på virkesprodukter, vilket innebär att skogsprodukterna i princip förbränns tämligen omgående och kolet återgår till atmosfären. Utsläpp från maskiner och transporter etc. inom skogsbruket, bidrar till sitt och gör det svenska skogsbruket totalt sett till en klimatbelastning, inte en klimatsänka som SLU och skogsindustrin påstår.

2)
I ett annat program (5_kalhyggenas land) hänvisas till en studie som publicerats i tidskriften Nature, som anger att avverkningarna ökat mycket kraftigt i Sverige (och övriga Europa) sedan 2015. Med den enskilda artikeln som grund ifrågasätts Sveriges officiella statistik, som inte visar på några ökningar av avverkningarna. Redaktionen på SVT har uppenbarligen missat två efterföljande artiklar i Nature, där ledande fjärranalys­forskare visar att den första studien använt felaktig metodik och att resultaten därför inte är trovärdiga. Författarna av den ursprungliga studien har senare reviderat siffrorna och skrivit ned avverkningsökningen drastiskt.

Intressant är att artikeln om ökad avverkning i skogen baserat på satellitbilder publicerad i Nature 2020 av Ceccherini et al. redan har skrivit ner siffrorna INNAN programmet “slaget om skogen” publicerades. Från början var ökningen 54%, den har skrivits ner till 36% (se länk nedan), vilket också är vad som korrekt återges i programavsnittet "5_ kalhyggenas land .
Påståendet att SVT har missat artiklar stämmer inte heller. Man är i programmet tydlig med att det inkommit kritik, men att ingen har lyckats påvisa att den ursprungliga artikeln är felaktig. Den kvarstår också i Nature.

 

 

Länkar:
Slaget om skogen
Det är bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta.
Note on the JRC Nature paper on harvest, complementing the reply_Guido Cecherrini et al.
Concerns about reported harvests in European forests