Nåstens Naturreservat

UPPSALA UNIVERSITET ÄGER skog i naturreservatet Nåsten, 5 km väster om Uppsala Centrum. Universitetet planerar nu för att avverka stora delar av skogen. Naturreservatets skydd är begränsat och det finns inget skydd mot avverkning i Nåstens naturreservat. Det enda naturskydd som finns i reservatet är exploateringsskydd mot bebyggelse. Det i sig är beklagligt och ansvaret för den bristen får läggas på Uppsala kommun eftersom det är ett kommunalt naturreservat.

Universitet beskriver sina mål som “Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.”
Att avverka skog i ett naturreservat rimmar illa med den målsättning som universitet har. Det finns ingen anledning för universitetet att äga skog om det inte är för forskningsändamål. Att som i det här fallet avverka skog för pekuniära intressen och dessutom i ett naturreservat med metoder som innebär skövling, är direkt omoraliskt, i strid med en hållbar utveckling och innebär ett utarmande av naturvärden i ett av Uppsalas mest besökta naturområden.
Forskning om kalhyggesavverkning behövs inte. Däremot saknas det långvarig forskning om kontinuitetsbruk och Nåsten skulle mycket väl kunna användas som ett försök och en referens för en sådan avverkning med ett begränsat uttag på 10-20% av återväxten och som skulle fungera som en försöksyta som forskare inom olika kategorier skulle ha tillgång till. Man skulle här kunna studera avverkningsmetodens lönsamhet, dess påverkan på biodiversiteten mm.
Om inte universitetet har för avsikt att bedriva forskning inom kontinuitetsbruk så borde man låta skogen vara för fri utveckling, också det intressant som forskningsyta för biodiversitet och hållbarhet. Universitetet kunde också helt enkelt skänka skogen till någon som förvaltar den för dess naturs skull, dvs låter den vara för fri utveckling. Naturvet är en sådan tänkbar organisation.

Den nuvarande planen att kalhyggesavverka i det stadsnära naturreservatet som är till stor gagn för uppsalas medborgare är vare sig i linje med universitetets målsättning eller en hållbar utveckling i Uppsala. Station Lunda, liksom Naturskyddsföreningen uppmanar Uppsala Universitet att avstå den planerade avverkningen. Den skulle om den genomförs innebära en provokation mot en hållbar utveckling och innebära ett förlorat fokligt förtroende för universitetet.
Länsstyrelse och Uppsala kommun uppmanas att agera i frågan och skapa ett bättre skydd för naturreservatet. Det är uppenbart alltför bristfälligt.

 

 

__________________________________________________________________________

Svar från Uppsala Universitet 1 november 2021:

Tack för ditt mail till Uppsala universitet.

Jag har fått rektors uppdrag att svara. Uppsala akademiförvaltning har brukat skogen i Hågadalen-Nåsten sedan 1600-talet. Det pågår inte någon avverkning av skog i Hågadalen-Nåsten. Det är inte heller aktuellt att påbörja något kalhygge eller annan avverkning i området. En diskussion är inledd med Skogsstyrelsen och Uppsala kommun för hur en långsiktig plan för området kan se ut där både rekreationsvärden och ett hållbart skogsbruk kan ingå. Läs mer på  Uppsala akademiförvaltnings webbplats: https://www.uaf.se/sv/haallbarhet/skogsfoervaltningen/

Vänliga hälsningar
Pernilla Björk
Uppsala universitet
+46 (0)70 291 15 24

________________

Statement angående film om naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Med anledning av den film som är publicerad av Naturskyddsföreningen i Uppsala vill vi på Uppsala Akademiförvaltning kommentera följande.

Skogen i naturreservatet ägs av 14 enskilda stiftelser som i sin tur förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning och inte av Uppsala universitet. Stiftelserna har uppkommit pga att privatpersoner donerat skogsfastigheter till förmån för forskning och utveckling vid Uppsala universitet. Stiftelserna har inget privat vinstintresse och lyder under stiftelselagen.

Naturreservatet Hågadalen-Nåsten bildades 1998 och förvaltas idag av Uppsala kommun. Det är för länet ett stort naturreservat och omfattar nästan 1800 hektar mark. Syftet med reservatsbildningen var till stor del att begränsa bebyggelsen i det expansiva Uppsala, bibehålla rekreations- och friluftsliv samt rädda det småbrutna odlingslandskapet nära staden. 1986 avsattes cirka 100 hektar skogsmark av särskilt högt naturvärde som en gåva från Akademiförvaltningen till Uppsala kommun. Gåvan ligger till grund för att reservatet bildades.

Det är viktig i sammanhanget känna till att en även en skog i ett naturreservat behöver vårdas för att kunna användas för rekreation och friluftsliv. Insatser som exempelvis planteringar, röjningar, gallringar och ibland även föryngringsavverkning behöver regelbundet genomföras.

Kent Berg Akademiräntmästare Uppsala Akademiförvaltning

 

 

Länkar:
Naturskyddsföreningen Pressmeddelande om avverkning i Nåsten
Skydda naturreservatet Hågadalen Nåsten
Naturarvet
Nåstens naturreservat
Uppsala Akademiförvaltnings hållbarhetsstrategi