“Istället för att åtgärda orsakerna till problem, så åtgärdar man konsekvenserna av problem. Resultatet är att konvekvenserna ökar eftersom problemen kvarstår.”

__________________________________________________________________________

En överviktig person blir behandlad med såkallad fettsugning. Det innebär att man skär bort överflödigt fett från kroppen. Man kan också vidta åtgärder som att strypa tarmarna som en behandlingsmetod för övervikt. Det medför att patienten inte kan äta så mycket och därför inte bli överviktig, konsekvensen blir att patienten istället riskerar näringsbrist.

Hamburgerkedjan Max Burger producerar dålig mat i engångsförpackningar. För att kompensera för den stora klimatpåverkningen av att producera dålig mat på dåligt vis, så planterar man träd i Afrika för 0,25% av omsättningen och anser sig själv därmed vara klimatpositiv!

För att hindra att glaciären smälter pga klimatförändringen som människan orsakat, så lägger man filtar på isen så att den inte ska smälta så fort.

Överskottet av kol i atmosfären pumpas ner i jordskorpan samtidigt som man driver ut ny råolja som skapar nytt överskott av kol i atmosfären. Det är lite som att sopa smutsen under mattan som katten Jamson i Bamse brukar göra med svansen.

För att hantera den kemifabrik som svenska hushåll blivit till, så inför Naturvårdsverket krav om trekammarbrunnsystem med slamavskiljare för enskilda hushåll och omhändertagande av kemikalierna, så att de inte ska gå direkt ut i omgivningen. Detta innebär stora anläggnings- och materialkostnader och en ökad produktion av syntetiska material i avloppsanläggningen som i sig är ett kemiskt avfall. Hanteringen av avfallet innebär att man måste transportera slammet, hantera det i en reningsanläggning och sen efter en viss rening på något sätt göra sig av med rötslammet. För att administrera hanteringen upprättas en miljöförvaltning. Resultatet är en ökning av den totala miljöbelastningen.

Banker lånar ut pengar till människor så att de kan köpa hus. Banken äger huset och ökar värdet på husen så att människor inte ska ha råd att köpa hus utan istället blir tvingade att låna från banken. Fastighetsbubblan är ett faktum.

Den moderna människan sitter still för mycket och får försvagad kropp. Istället för att integrera motionen i arbetet och vardagen och på så vis skapa dubbelsidig nytta, så orsakar man ännu mer onytta genom att slösa bort sin energi och tid med att jogga eller besöka motionslokaler på sin fritid och dessutom använda maskiner och transporter för uppbyggande av den kroppsenergi som annars skulle kunnat producera nytta genom att hugga ved, gräva i trädgårdslandet, slå med lie, cyklar till arbetet och affären…

Anticimex åtgärdar inte hushållens problem med skadedjur. De vill sälja råttfällor och råttgift istället och se till att problemen kvarstår. Om de skulle de lösa problemen så skulle de bli arbetslösa!

Tegeltak får beväxning därför att de står under träd med nedfall av framförallt lusavföring. Istället för att åtgärda nedfallet från träd som är orsaken, så försöker producenter lura på medborgaren rengöringsmedel för att tvätta rent taken, vilket man förstås får göra hela tiden eftersom man inte åtgärdar orsaken till problemet. Problemet kvarstår och producenten av rengöringsmedel fortsätter att göra sina vinster på något som inte skulle ha behövts.

En ohållbar livsstil leder till Cancer. Cancerforskningen omsätter multimiljarder och man framställer strålbehandlingsmetoder som en konsekvens av en ohållbar livsstil. Läkare omsätter multimiljarder på konferenser och i forskning. Cancerfonderna samlar in pengar för nya konsekvensåtgärder. Läkarna vinner och medborgarna förlorar. Cancern kvarstår.

Människan har genom ett högrisksamhälle orsakat Covid-19. Man framställer vaccin som ska hindra spridandet av viruset men högrisksamhället ändras inte.

Granen får ökade problem med röta pga skogsbrukets kalhyggen. Skogsforskning framställer nya plantor av gran som ska vara mer rötbeständiga för utplantering. Nya trädarter introduceras för att öka effektiviteten av skogsprodukter. Granbarkborrens utbrott eller snyltbaggens blir allt tydligare. Man besprutar och forskar på lösningar för att åtgärda konsekvenserna. Orsaken är kalhyggesbruket och det kvarstår och intensifieras.

Jordbrukets utsläpp till Östersjön har inneburit en ekologisk katastrof. Bottnarna är döda långt ut i Stockholms skärgård. Torsken är utrotningshotad, ÖstersjöTumlarna likaså. Istället för att åtgärda jordbruket så fortsätter man med konstgödsling och besprutning. För något år sen förbjöds ett gift för besprutning av raps därför att det hade allvarliga konsekvenser på bin och pollinerande insekter. Cirkusen fortsätter.

Förädlat vete är idag ansett som ett perfekt gift av allt fler näringsforskare. Det lurar kroppen till att tro att den får vad den behöver, vilket den inte gör. Man forstätter att genmanipulera och förädla jordbruksprodukter och de blir alltmer näringsfattiga och urvattnade som föda åt mänskligheten.

Bostäder höjer inomhustemperaturen. Därmed ställs större krav på isolering och mer uppvärmningsenergi. Fuktproblem och ett mer avancerat byggande innebär en ökning också av byggresurser och syntetiskt byggmaterial. Man inför allt mer avancerade regler för byggandet istället för att eliminera problemen genom sänkt och anpassad inomhustemperatur.

Mänskligheten fortsätter att öka. Istället för att verkställa en plan för befolkningsminskning, så vidtar man åtgärder med att bygga fler bostäder, fler vägar och bygga ut energiproduktion, vilket sammantaget innebär en ökad miljöbelastning och sämre social hälsa och urholkar en hållbar framtid.

_____________________

Orsaken till plåstereffekten och dess genomslagskraft i samhället är det ekonomiska systemet. Det är helt enkelt mer lönsamt att kvarhålla problemen eftersom det är omsättningen av konsekvenser man gör förtjänster på.