Framtidens skogsbruk

Station Lundas skogsbruksagenda för en levande skog

 

Inledning och Bakgrund
Idag har Sverige ett skogsbruk som präglas av skövling av ekosystemet och av den skogsråvara som är en stor resurstillgång för mänskligheten. Överuttaget av skog har redan skapat djupa sår i det svenska skogsekosystemet. En överbefolkad mänsklighet med allt större krav på materiell livskvalitet ökar också efterfrågan på skogsprodukter. Omställningen till förnyelsebar energi bidrar även den till ökat tryck på skogen. Skogen är idag kraftigt överintecknad. Det pågår en gastkramning av skogen och dess resurser som verkar menligt på hela dess ekosystem och som får långtverkande negativa konsekvenser för människors hela tillvaro inklusive omgivande ekosystem och näringslivet.
De förändringar som måste till för att uppnå ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart är drastiska och det är bråttom om Sverige ska uppnå klimatmål och en omställning mot en hållbar utveckling.
Station Lunda sammanfattar här hur ett sådant skogsbruk bör se ut. Det är en skogsbruksagenda för framtidens skogar och för framtidens människor.

Målsättning för framtidens skogsbruk
Den grundläggande målsättningen för framtidens skogsbruk är att det ska vara ekologiskt hållbart. Ett sådant skogsbruk utgår från ekosystemet skogen och ekonomiska intressen är underordnade skogens ekosystem. Skogsuttaget kommer ifråga först om det inte skadar eller förminskar eller påtagligt förändrar den naturliga skogen. Ett hållbart skogsbruk ska inte heller påverka omgivande vatten, mark eller luft. Ytterligare så ska skogsprodukterna som kommer från skogen inte heller påverka omgivningen och i sig vara ekologiskt hållbara. För att uppnå ett hållbart skogsbruk måste det till en rad förändringar både i ägande och skötsel från det nuvarande befintliga skogsbruket som är baserat på ett trakthyggesbruk och styrt av vinstintressen och efterfrågan.

 

______

 

Skogsekologin

1) Skogsekosystemet
Det är skogens naturliga ekosystem som det formats utan människans påverkan som ska sättas i första rummet och styra skogsbruket. Detta ekosystem ska bevaras och skogsbrukets inverkan ska vara så liten att den inte förändrar ekosystemet på ett påtagligt sätt.

2) Återväxt
Gränsen för uttaget ur skogen ska regleras efter skogens återväxt. Ett högre uttag av återväxten innebär större påverkan på resiliensen i skogen, dvs dess motståndskraft mot förändringar, både naturliga och av de som människan bidrar till. Ett högre uttag ökar riskerna, medan ett mindre uttag minskar riskerna och fungerar som en försäkringsåtgärd och en marginal för fortsatt hållbart skogsbruk.
Återväxten varierar både lokalt och beroende på breddgrad. I Norrland har vi en bonitet på kanske 3-4 m3/hektar, medan i de bördigaste sydliga landskapen har en bonitet på upp till 11 m3 /hektar. Uttaget ska anpassas efter de lokala förhållandena.
Tills dess att det går att påvisa att ett högre uttag är möjligt ska högst 20% av återväxten i skogen ska tas ut på nationell nivå. På lokal nivå ska uttaget inte överskrida 30% av återväxten i skogen. Med en medelbonitet på 5,3 m3 per hektar i Sverige så innebär det att ett uttag på högst 1 m3/hektar får göras årligen i Svenska skogar som medelvärde.
Generellt sett så ska alltså 80% av skogens återväxt återgå till ekosystemet för att garantera en uppbyggnad av ny återväxt. Det här är enligt erfarenheter från kontinuitetsbruk i bl.a Lübeck i Tyskland som pågått i 20 år.

3) Skogsbeståndet
Varje skog där skogsbruk bedrivs ska bestå av träd i alla åldrar, från nya skott till träd som är äldre än 400 år. Undervegetation och mellanvegetation ska bevaras orörd så långt som det är möjligt. Det ska också finnas en naturlig variation av trädsorter och en monoton artkultur ska motverkas genom ett varierat uttag av trädsorter. Skogsbeståndet ska bestå av enbart inhemska trädsorter som av årmiljoners evolution är anpassade för klimat och lokala förhållanden.
Andelen döda träd i skogen ska vara hög. Det är den döda veden som skapar biodiversitet och liv i skogen. Den begränsar också påverkan på den levande veden genom färre insektsangrepp etc.
Beståndet av stående träd ska vara rimligt konstant och skillnaden mellan tillståndet i skogen före och efter avverkning ska vara minimalt.

4) Skyddade skogar
EU har 2021 föreslagit att 30% ska avsättas som skyddad skog. Principiellt ska skog inte behöva skyddas, det är kompenseringsåtgärd för ett missbruk inom skogsbruket.
Med ett ekologiskt hållbart kontinuitetsbruk så är detta behov inte så stort och målet borde vara att det inte ska behöva skyddas skogsområden från exploatering alls, eftersom ett ödmjukt kontinuitetsbruk kan göras utan att det påverkar skogen negativt, men tvärtom kan vara regenerativt för skogen om vi människor bökar lite i den på samma sätt som när vildsvin bökar i den. Det finns dock vissa naturområden som är både känsliga och så unika samtidigt som de kanske har ett väldigt lågt avkastningsvärde för avverkning, att de bör fredas helt och hållet.
Det finns också ett experimentellt värde i att avsätta skogsområden i olika delar av landet för fri utveckling för att ha som referenser och jämförelser med de brukade skogarna så att tendenser och justeringar efter dessa kan göras i skogsbruket.

_____

Skogsbruket

5) Skogsbruksprinciper
Kontinuerligt och småskaligt skogsbruk ska ersätta storskaligt hyggesbruk. Trakthyggesbruk ska förbjudas och urfasas så fort som möjligt.
Det innebär att uttaget ur en skog ska vara så litet och diskret att det inte märks nämnvärt på skogen, vare sig visuellt, tillgänglighetsmässigt, eller för ekosystemet.
Man tar ut enstaka träd och trädgrupper och på sin höjd öppnar mindre gläntor i skogen.

6) Skogsuttaget
Allt uttag ur en skog ska dimensioneras efter skogens möjligheter att leverera råvaror utan att påtagligt förändras. Ekosystemet måste förbli intakt och endast kontinuerliga och små uttag får göras ur skogen. Biodiversitet måste bevaras och skogens naturliga tillgångar som svamp och bär måste kvarstå.
Huvudprincipen ska vara att det är skogens naturliga återväxt som ska sätta gränserna för uttaget. Biodiversiteten får inte minska eller förändras av skogsbruket.
Det måste finnas en stor marginal i ekosystemet så att det finns utrymme för naturliga händelser som stormar, jordbävningar, skogsbränder, insektsangrepp etc som kan decimera en skog avsevärt och på mycket kort tid.
Efterfrågan på skogsråvaror får inte påverka uttaget ur skogen. Det är skogen som begränsar uttaget, inte människors behov eller önskningar och inte heller vinstintressen.

7) Manipulering
Skogsbruket ska baseras på naturlig återväxt med minimal mänsklig manipulering av skogen. Ingen plantering eller annan man manipulering av skogen ska förekomma annat än i undantagsfall för restaurering av redan skadad skog. T.ex. kan man tänka sig att man försöker att fasa ut granskog och ersätta den med ädellövskog som en gång varit naturlig på platsen.
Manipulering av skogen genom inplantering av träd ska generellt upphöra.
Utsättning av främmande trädarter eller växtförädlade sorter ska upphöra och endast de inhemska och naturligt förekommande arterna av träd ska finnas i en skog, oavsett om den brukas eller lämnas för fri utveckling.

8) Gödsling
Gödsling av skogen ska inte förekomma eftersom det innebär en dopning av skogen som förändrar ekosystemet negativt, som stressar skogens återväxt, som leder till sämre kvalitet på virket och som dessutom medför läckage till omgivande vatten och mark.

9) Energianvändning i skogsbruket
Endast förnyelsebar energi ska användas inom skogsbruket.
Användandet av energi och materiella resurser för skogsbruket ska minimeras. Mänsklig energi och arbetskraft ska prioriteras.

10) Maskiner inom skogsbruket.
Påverkan av mark ska vara minimal i uttaget ur skogen. Där tyngre maskiner används ska man utföra skogsavverkningen när det är tjäle i marken och annars när det är så torrt som möjligt. Minimal markpåverkan ska eftersträvas och markförstörelse som plöjning, rotupptag, eller skogsvägar i samband med skogsavverkning ska anses som ett straffbart miljöbrott.
Maskiner, där de används ska vara så små som möjligt och vara så lite bullerstörande som möjligt, vidare så ska de vara energieffektiva och endast använda förnyelsebart bränsle.

11) Avverkningsmetoder
Bäst möjligt ska mänsklig arbetskraft användas. Även hästar som traditionellt har använts inom skogsbruket är både effektivt för småbrukare och ger få eller inga spår i skogen. Skotningsvägar och andra öppningar för uttransportering av virke ska minimeras och borde med små maskiner helt kunna undvikas.
Avverkning får inte ske i skogar under sommartid när fåglar och andra djur har häckningssäsong i träden och i skogen.
Avverknings ska ske vid tjäle om det är möjligt och får annars bara ske om det inte orsakar markskador. Avverkning kan ske på torr mark eller på tjäle, men inte på blöt mark och sommartid.

12) Skogsbilvägar
Vägar som endast är byggda för timmerbilars och skogsmaskiners åtkomst till skogen ska minimeras och som huvudprincip undvikas. Endast vissa huvudvägar kan möjligen tillåtas, men huvudprincipen ska vara att skogsvägar för skogsbruk inte ska finnas. Det går även med dagens moderna maskiner att plocka ut virke ur skogen utan synliga spår eller vägar i skogen. Dvs inga skotningsvägar är egentligen nödvändiga. Det är en fråga om att göra det vid rätt årstid och med rätt metoder.
Befintliga skogsbilvägar ska mest möjligt avvecklas.
De vägar som byggs eller kvarlåts för åtkomst till skog ska även vara öppna för allmänheten för att öka allmännyttan,gynna ett friluftsliv och åtkomst till svamp- och bärmarker och på så vis öka motiveringen för vägbygget som alltid innebär ett ingrepp i skogen och en stor resurspåverkan i form av ballast, transportkostnader och underhåll.

13) Produktkvalitet
Virkesuttaget ska göras för att prioritera bästa virkeskvalitet. Det innebär att långsamtväxande träd med god rötbeständighet ska produceras så långt som det är möjligt. Produkter för kortsiktlig användning, som papper, ska minimeras. Det som tas ut ur en skog ska hålla en hög kvalitet och produktkvaliteten ska vara målsättningen med uttaget.
Stora och gamla träd kan tas ut ur skogen om det finns en tillräckligt stor andel av stora träd i skogsområdet.
Produktval och produktkvalitet kräver ett samarbete mellan konsumenter, producenter av skogsprodukter, skogsbrukare och stat.