Förord

Den här boken har kommit till som en förlängning av den praktiska hållbarhetsutvecklingen på Station Lunda, forskningsstationen för hållbar utveckling i Uppsala.
Det stod ganska tidigt klart att uppvärmningsfrågan på Station Lunda skulle lösas genom vedeldning i kamin och att veden skulle produceras med så mycket manuellt arbete som möjligt och med så liten negativ påverkan på omgivningen som möjligt.
Det blev en kamin byggd för ändamålet. Det är en hörnkamin i eldfast cement och leca. Två stora konvektorer vilar ovanpå den och bakom dessa gömmer sig fyra stora datorfläktar som blåser ut värmen i rummet på stora huset på Station Lunda... En treglaslucka gör att kaminluckan är sotningsfri. En isolerad kort skorsten och en bra förbränning gör att skorstenen är sotningsfri. Både lucka och skorsten är alltså självrensande... Det tog ett år av planerande och konstruktionsarbete för att få kaminen klar. Men resultatet blev över förväntan...
En klyvyxstudie gjordes 2016 och innebar att parametrarna för en optimal klyvyxa kunde fastställas för första gången i världshistorien. Det visade sig också i studien att denna optimala klyvyxa inte fanns på marknaden och att producenterna av dagens yxor inte heller var intresserade av en funktionell yxa. En prototyp på denna yxa används på Station Lunda idag för att hugga upp veden till husets värmebehov.
Värmebehovet på Station Lunda har sänkts genom den resilienta filosofin att anpassa behovet till förutsättningarna i så stor utsträckning som möjligt och rimligt. Det har inneburit att uppvärmningen av huset inte börjar på allvar förrän någon gång i början av november och sen upphör någon gång i början på maj. Station Lunda som ligger på 59:e breddgraden i Sverige och Skandinavien har alltså ett uppvärmningsbehov knappt sex av årets månader.
Torkningen av veden har analyserats och utvecklats och ett bättre vedförråd har tillverkats.
Veden som används på Station Lunda kommer från träd som tagits ut ur närmaste omgivningen med största hänsyn till ekosystemet. Ingen påverkan genom plantering, kalhyggesbruk eller annan påverkan har använts för att producera den här veden. Enskilda träd som av olika anledningar kan anses uttagbara och som kan ge bra ved har fällts för hand och kapats med handsåg eller motorsåg. Klyvningen av veden är gjord med klyvyxa.

Alla delar i vedens väg från valet av träd som ska bli ved till eldning i kamin har kunnat förbättras. Det har gjorts genom att välja de existerande metoder som lämpar sig bäst och genom att förbättra dessa metoder i den mån det varit möjligt. Det har visat sig att det varit möjligt att förbättra i stort sett alla delar av vedeldningen.
Utvecklingsarbetet med vedeldningen på Station Lunda har varit mycket givande. Det har lett till bättre personlig hälsa, nästan inga uppvärmningskostnader alls och en trivsam boendemiljö där jag kan sitta i en varm stuga framför eldflammorna en kall vinterdag med en whisky och njuta frukten av ett hållbart utvecklingarbete. Miljöpåverkningarna har minskats till försumbarhet och uppvärmningen är inte längre en miljöbelastning, utan snarare så är vedhanteringen och eldningen nu en del av en naturlig samverkan mellan människa och natur. Ett resilient system i balans.

För den som vill skapa ett bättre liv, både för sin egen del, och för kommande generationer. För den som vill ha kvar skogen och naturresurserna och som vill kunna leva kvar på den här planeten, så hoppas jag som författare, att den här boken kan vara inspirerande. Lösningarna finns redan här, och med vissa modifieringar så kan dessa lösningar oftast göras ännu bättre. Det är anmärkningsvärt att de hållbara lösningarna sällan finns att köpa på marknaden. Väljer man att betala för varor och tjänster för vedeldning så hamnar man oundvikligen i en marknad som är vinstdriven och miljöbelastande. Väljer man istället att hitta en hållbar väg genom att ifrågasätta och utveckla sin livsstil och de metoder som behövs för att tillfredställa de behov man har, så ser man snart hur orsakssammanhangen utvecklar sig och ger positiva spinoff-effekter i en ändlös kedja. Den hållbara lösningen är oftast så enkel och billig att den inte går att sälja, det är en av orsakerna till att den inte finns på marknaden...
Du kan själv skapa din hållbara livsstil, och vägen kan sen bli en väg även för andra.

johan falk
uppsala, sverige, den 16 december 2021

 

Länkar:
VEDVÄRME - en bok om konsten att elda med ved.