SVERIGES REGERING FORTSÄTTER det historiskt oslagbara plundringståget med att skövla den svenska skogen. Den svenska skogen befinner sig i en ekologisk kollaps. Man skövlar därmed även människornass framtid… Det är hög tid att tänka om och att ställa högre krav på en svensk regering.

EU föreslår att höja andelen skyddade skogar till 30%. Föreningen “Skydda skogen” i Sverige gör ett upprop för att den Svenska regeringen ska höja skyddet av skogen och andelen opåverkad skog. Det finns med andra ord initiativ för att öka skyddet av skogen, men vad innebär det?

Det ekologiskt sett hänsynslösa och destruktiva skogsbruket har lett till att vi i allt högre utsträckning måste skydda allt större områden från avverkning för att ekossystemen ska fortleva. För varje kalhuggen skogsareal så ökar behovet av andel opåverkad skog för att ekosystemen ska fortleva. Det är ganska enkelt att konstatera då i princip alla skogslevande organismer, från svampar till stora rovfåglar och de största däggdjuren är hotade och minskar dramatiskt. Skogen mår helt enkelt väldigt dåligt med nuvarande överexploatering av skogen… Ju större andel kalhyggesavverkad och förstörd skog, desto större andel skog måste sparas för att ekosystemet inte ska såras bortom vad som är reparabelt. Idag avverkas 60% av återväxten i svensk skog. Det innebär att endast 40% kvarstår för skogens fortlevnad.

Det illusoriska skyddet.
Svenska staten och Sveriges länsstyrelser har möjlighet att upprätta naturreservat och nationalparker för att skydda natur från mänsklig exploatering. Även kommuner kan upprätta naturreservat.
Det finns dock ingen garanti för att ett naturreservat inte skövlas ändå. I många svenska naturreservat sker det fortsatt kalhyggesavverkningar som förstör naturreservatet. Jag besökte i höstas ett sånt naturreservat i den uppländska skärgården. Ön Slätön som ingår i Slätön-Medholma naturreservat har mycket höga naturvärden med mycket varierad natur. Här finns nästan alla Sveriges trädarter representerade och det är också Havsörnens hemvist. På höstbesöket hittade vi många svamparter. Biskopsmurkla, Vit hattmurkla, Svart hattmurkla, Trattkantareller… I de mest orörda delarna av ön så finns en ursprunglig vegetation som består av rikt varierad skog med rik undervegetation som har ett tjockt mosslager, mellanvegetation av skogstry och hassel, samt höga träd med i stort sett alla Sveriges trädarter. Ändå kan man konstatera att 30% av Slätöns ytareal är kalavverkad, och det så nyligen att spåren är tydliga på satellitbilderna!
Slätön är inget undantag. I Uppsalaskogen Nåsten så planerar Uppsala Universtitet som äger skogen att avverka, trots att det är ett kommunalt naturreservat. I Stockholms naturreservat avverkar man systematiskt skogen för att hindra spridning av barkborrar!… Vi kan se exempel efter exempel…
Nyckelbiotoper var ett begrepp som infördes i Sverige för att skydda extra känsliga skogsområden. Skogsstyrelsen har slutat med att kartlägga nyckelbiotoperna. Det finns inte något som garanterar ett skydd för dessa extra känsliga områden. De stora skogsbolagen får dispens och kringgår reglerna så att de kan avverkar här ändå…
Naturvårdsområden och skogsägares områden avsatta för fri utveckling eller annat skydd är inte heller något som garanterar ett permanent skydd. De kan när som helst avverkas om ägaren så vill. De enda avverkningsskyddade skogarna i Sverige är de som ingår i Nationalparkerna. Dessa utgör dock bara 1,6% av Sveriges landareal. Det innebär knappt 3% av skogsarealen…

30% skyddad skog innebär 70% skövlad skog!
Vad finns det för argument för att just 30% av skogen ska vara skyddad? Inga alls. Det är inte som man kan tro en brytgräns för vad det ekologiska systemet klarar av. Det är helt enkelt en siffra man har tagit till för att öka skyddet som förnuvarande är satt till 20% av skogen. Men som vi ser så är detta skydd inte heller ett verkligt skydd så länge det får avverkas även i de skyddade skogarna och i nyckelbiotoperna. 30% skyddad skog räcker inte heller så länge som det innebär ett skövlande skogsbruk som förstör 70% av skogen. Ska man ha ett skövlande skogsbruk så kan det bara vara en bråkdel av den totala skogsarealen. Det innebär att minst 80-90% av skogen måste totalskyddas från allt skogsbruk.

Det är skogsbruket i sig som måste ändras.
Lösningen på de ekologiska problemen ligger förstås i själva skogsbruket. Det är i brukandet av skogen som människan måste sköta skogen. Den övriga skogen klarar sig utmärkt själv och utan människans ingripande, det har den gjort i miljontals år. Med ett hänsynsfullt kontinuitetsbruk så kan människan bruka skogen, men ändå ha skogen kvar. Det är ekologin som ska bestämma hur mycket människan kan ta ut ur skogen, inte vinstintressen eller efterfrågan. Det är ekologer som ska bestämma hur mycket, när och vilket virke som kan tas ut ur en skog.
Med ett ekologiskt hållbart skogsbruk så behövs egentligen inget skydd för skogen. Man kan bruka i stort sett alla skog. De extrema miljöerna som är värda att lämnas för fri utveckling ska ekologer se till att det inte avverkas i och att skogsbruket lämnar redan i första instans.
Det är alltså inte en fråga om hur mycket skog som ska skyddas eller hur mycket skog som ska avverkas, utan en fråga om hur mycket skogen kan ge oss och ändå finnas kvar. Det är uppgiften för ekologerna att bestämma den kvoten. I Lübeckmodellen i Tyskland så har man under 20 år bedrivit kontinuitetsbruk och  tagit ut ungefär 20% av återväxten i skogen och då har man en ekologiskt sett fungerande skog kvar. Det är där någonstans vi har ett rimligt uttag och en ekologiskt hållbar modell för skogsbruk. Det innebär ett uttag ur skogen som är en tredjedel av det  vi har i Sverige idag.

Länkar:
Skydda skogen
Naturvårdsverket
Lübeckmodellen
Greenpeace
Naturskyddsföreningen - Tyst skog