Syftet med Station Lunda är att forska om och producera lösningar för,
en hållbar utveckling på planeten Tellus.

__________________________________________________________
BAKGRUND OCH SITUATION
Människopopulationen består idag år 2016 av mer än 7 miljarder individer. Det innebär ca 1,2 hektar jordyta per capita. I genomsnitt förbrukar varje människa mer än vad som kan produceras på den ytan och totalt sett så innebär det att uttaget av resurser är mångfaldigt mycket större än tillgångarna. Detta innebär att människan utarmar sin miljö och de kommande generationernas möjligheter att leva på planeten. Mänsklighetens riktning är idag en väg som leder till kollaps….
Inga andra växter eller djur har lyckats med konststycket att övertrassera sitt konto och därmed också sätta krokben för sig själv. Orsaken till det är att alla djur och växter utom människan lever i ett stadie där de lever i en direkt samverkan med omgivningen. Det är inte möjligt för en jägare och samlare att utarma sin miljö, den skulle bli fattigare och fattigare och till slut gå under långt innan den hade lyckats att förstöra omgivningen… Lodjur som lever på skoghare, vilket de gör i Kanada blir inte fler än tillgången på harar. Det är alltså födotillgången som styr lodjursstammens tillväxt, det är harpopulationen som bestämmer hur många lodjur som kan finnas. Lodjuret lever bara på ett överskott av återväxten…
Hur har då människan kunnat bryta det här förhållandet? Jo, genom att ta lån från ekosystemen. Främst kan vi säga att det är de fossila resurserna som olja, gas, uran, fosfor etc. Dessa fossila resurser finns som överskottslager och möjliggör under en kortare tid att man kan förbruka mer än vad som återproduceras. Återproduktionen av olja är förmodligen så liten att ett hållbart uttag som är detsamma som återproduktionen bara skulle tillåta några få tusen liter per år och resursen bör betraktas som lika sällsynt som guld. Därefter har människan konstruerat teknik som drivs med dessa ändliga resurser. Tekniken har inte ökat resurserna på jorden men den har istället ökat resursuttaget och därmed minskat resurserna både totalt sett och per capita. I stort sett alla resurser är i dag en bristvara som minskar i tillgång efter denna 300-åriga överexploatering av resurser.
__________________________________________________________
HÅLLBARHETEN
Hållbarhet är ett begrepp som används ganska flitigt idag. Låt oss se efter vad det betyder.
Hållbart är något om det håller länge. Det såldes ett tag en mjölk som skulle hålla länge – H-mjölk. Men även om sån mjölk håller längre så håller den inte hur länge som helst. Vissa konserveringsmetoder kan göra att mat kan sparas i åratal, men även på konserver står det ett bäst före datum…
Den hållbarhet som vi talar om när det gäller en hållbar livsstil eller hållbar produktion har inte egentligen med den typen av hållbarhet att göra. All mjölk kommer att surna, alla människor kommer att dö som individer och det handlar inte om att förlänga en människas liv, inte heller om att förlänga människorasens existens eller en produkts livstid. Det handlar snarare om att se till att bevara FÖRUTSÄTTNINGARNA för att samma liv som vi lever nu ska kunna upprepas av kommande generationer. Det handlar om UPPREPNINGSBARHET. Förutsättningen för en sån upprepningsbarhet är att produktion och livsstil sker i samverkan med det som det är en del av och beroende av. Uttaget ur systemet måste vara lägre än produktionen i/tillförseln till systemet. Dvs detta förutsätter att det uppstår en balans i ekosystemet.
Människans nuvarande exploatering av naturresurser innebär att uttaget är mycket större än tillförseln av tillgångar, det skapar en skuld i ekosystemet. Denna skuld måste obönhörligen betalas. Det är inte som ett lån i en bank. Människans spekulationsekonomiska system i västvärlden är en överenskommelse mellan människor, det är inte heller längre en realekonomi som har direkt koppling till varor och tjänster, därför kan ett lån eller en skuld i vårt ekonomiska system betraktas som en imaginär skuld. Det är bara luft och vi kan trolla bort skulden eller hänskjuta den eller upphäva den, alltefter vad vi kommer överens om… Inom ekologi så är det realitet vi talar om och där är en skuld ett fysikaliskt begrepp som inte kan trollas bort…
Engelskan använder Sustainability för hållbarhet. Ordet har en grund i Sustain som betyder hålla kvar eller bevara. I ett större och evolutionärt perspektiv så förändras allt, dinosaurier fick vingar och blev fåglar, primater som var apliknande blev människor, havslevande djur gick upp på land och blev landdjur… och det sker på lång sikt en ständig förändring i ekosystemen. Att hålla kvar ett evolutionärt steg i ett permanent stadie av utvecklingen vore förmodligen omöjligt eftersom detta med en förändrande omgivning i sig skulle bli ohållbart och gå under. Därför har vi ständiga förändringar i ekosystemen. Det handlar om anpassning för att överleva som art…
Det finns två grundläggande livstrategier som är tänkbara på den här planeten. Den ena är att en organism anpassar sig till omständigheterna och försöker att göra det bästa av situationen. Den andra är att verkligheten anpassas till organismens behov. Det är bara människan som i viss mån lyckats göra det senare och det har skett i ett accelerande tempo under de senaste 9000 åren då människan genom att odla mat och därmed manipulera natur, började att förändra den omgivning som är ekosystemet. Problemet med den senare strategin är att behovet förändras mycket snabbt med den förändrade manipuleringen och det uppstår en negativ spiral av ökade behov och ökade krav på ekosystemet som innebär en inflation som bara kan leda till kollaps.

HÅLLBAR TILLVÄXT är ett uttryck som används ofta i Sverige idag. Det etablerades genom Brutlandrapporten 1987. Det är ett nonsensbegrepp. Det är som att säga Svart ljus. Ljus kan inte vara svart därför att definitionen på svart är frånvaro av ljus, alltså blir uttrycket fullständigt meningslöst och vad vi kallar för nonsens, dvs det är ett begrepp som inte har någon reell betydelse. Tillväxt är den mekanism i våra ekonomiska system som upprätthåller de ekonomiska systemens ekorrhjul och som försöker att kompensera för den ökande skulden i systemen. För att motverka den skuldökningen försöker Tillväxten att kompensera för den, men eftersom det är Tillväxten som orsakat skuldökningen så fortsätter den istället att växa. Därför krävs en ständig ökning av Tillväxt. Det är en reell omöjlighet. Det är ett fenomen som bara kan leda till kollaps. Tillväxt innebär en accelerad rörelse mot en kollaps. Det här är vad man inom fysiken kallar för en positiv återkoppling. Det är inte så positivt som det låter. Det innebär t.ex. att en termostat fungerar så att den höjer temperaturen i rummet ju varmare det blir i rummet. Positiv återkoppling innebär en skenande rörelse som leder till systemkollaps. Ett sånt fenomen kan förstås inte vara hållbart, det kommer att förtära sig själv. Vårt ekonomiska system med Produktionen, Omsättningen, och den heliga Tillväxten som treenighet bildar ett förtärande system som kommer att förinta sig själv. Det är ett självmordskoncept.
För hållbarhet handlar det om att värna om och skapa återväxt i ekosystemen. Dvs en organism måste gynna återväxten för att på så vis gynna sig själv och sina förutsättningar. Det är en realekonomisk investering. Ju större återväxt och ju mindre uttag av återväxten som en organism gör, desto stabilare och mer resilient system och desto större möjligheter för organismen att fortleva. För hållbarhet gäller alltså att vara så resurseffektiv och sparsam som möjligt och samtidigt att gynna biodiversitet och bioproduktion så mycket som möjligt.
Kanske borde vi förtydliga begreppet och säga ekologisk hållbarhet?
se även artikel om hållbarheten…
__________________________________________________________
FORSKNING OCH UTVECKLING
Station Lunda syftar till att ta fram och visa på möjligheterna för människan att leva på ett sätt som inte tillåter att en skuld till ekosystemen byggs upp. Individens livsstil är helt avgörande för hur kollektivet fungerar och Station Lunda påvisar möjligheter för hur människan kan leva i sin vardag för att inte utarma resurserna och i den mån det är möjligt även kanske tillföra nytta till ekosystemen. Därför berör forskningen mycket av människans mest fundamentala behov och sysslor, hur vi äter, vad vi äter, hur vi tvättar oss, hur mycket energi vi använder och hur mycket resurser vi använder, hur vi nyttjar resurserna och hur vi ser till att de återskapas. Detta innebär att ifrågasätta undersöka och förklara människans behov och söka lösningar för att bäst tillfredsställa dessa behov utan att för dess skull utarma systemen som människan helt och hållet är beroende av.
Förutom den jordnära och väsentliga vardagen så påverkar också människans infrastruktur i mycket hög grad den totala resursanvändningen och därför behövs också på samma sätt ett analyserande och ifrågasättande och sökande efter bättre lösningar för infrastrukturen gällande allt från transporter och energianvändning till konsumtions- och etikfrågor.
Station Lunda offentliggör forskningsresultat från egna undersökningar, tester och kunskapssammanställningar liksom även debattinlägg och artiklar i särskilda frågor.

 

Station Lunda,
16 November 2016 i Uppsala
/johan falk